J Team J Team   Meta Falcon Team
18 18
Kills
14 14
-5 -5
Gold
-5 -5
59 Assists 33

Player statistics

Name (J Team) LevelK/D/AMinions
Chang Ju Chen 17 1/3/11 283
Liang En-Shuo 12 2/1/15 38
Chin-Han Chen 16 7/1/10 319
Hsiao Jen-Tso 14 3/4/11 160
Chung Ting Tsai 16 5/5/12 247
Name (Meta Falcon Team) LevelK/D/AMinions
Yung-Hung Hsu 17 5/2/3 311
Yi-Han Wu 12 6/4/5 127
Zi-Hua Chang 15 1/3/8 281
Zhao-Fu Fan 15 2/4/9 214
Yi-Chen Hao 11 0/5/8 35

Extra

  • Best of Sets: 1