Saga 2022-07-30 09:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ryuno Eagle Kinya Kitamura Takuto Demizu
2 Star Of Gracia Katsutoshi Teshima Leo Nakayama
3 Killeen Junior Shizuo Oshima Kamo Hisho
4 We Mambo Hisami Yano Omi Daiki
5 Fuku Regulus Katsutoshi Teshima Yoshiki Yamada
6 Happy Leo Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama
7 Before Dark Seira Kinya Kitamura Jyoji Komatsu
8 Stay Positive Yukito Sankoda Manato Hida
9 Kaoru Achan Kinya Kitamura Shinsuke Ishikawa
10 Kiyohata Musume Tadayoshi Ikeda Isao Yamaguchi
11 Kannari Tadayoshi Ikeda Hiroki Yamashita