Saga 2022-07-30 11:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Izu Jo Melody Yukito Sankoda Manato Hida
2 Salalah Shinichi Higashi Yoshiki Yamada
3 Escursione Hisashi Matsushima Jyoji Komatsu
4 Ultra Kayochan Motonori Mashima Omi Daiki
5 Fairy Luce Motonori Mashima Shoma Kanayama
6 Moon Of The Sakura Michitaka Doi Shota Muramatsu
7 Dominance Akimasa Ibi Takanori Yoshimoto
8 Kitano Rasheek Toshimitsu Kunichi Shinsuke Ishikawa
9 Shigeru Kujira Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita
10 Togo Hirofumi Ishikawa Kamo Hisho
11 Marino Dressy Sameshima Katsuya Toru Takeyoshi