Saga 2022-07-30 11:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Crux Tesoro Shinichi Higashi Isao Yamaguchi
2 Mystery Power Hirofumi Ishikawa Hiroki Yamashita
3 Producer Mashima Masanori Takuto Demizu
4 Red Gratias Sameshima Katsuya Shinsuke Ishikawa
5 Meisho Dodan Sadafumi Yamashita Yoshiki Yamada
6 Aromaticus Tadayoshi Ikeda Leo Nakayama
7 With The Best Mashima Masanori Naohito Tanaka
8 Piyopiyo Pipipi Yukito Sankoda Manato Hida
9 Valiente Leon Mashima Masanori Toru Takeyoshi
10 Crazy Speed Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama
11 Violon Scots Motonori Mashima Omi Daiki