Kochi 2022-07-30 10:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Cadfael Daisaku Mekusa Masayoshi Yamasaki
2 Jupiter Lux Shinji Kudo Seiya Tatara
3 Mentor Mode Hirokazu Miyagawa Yuta Goma
4 Koei Brave Daisaku Mekusa Yudai Tsukamoto
5 A Shin Odin Tomoharu Ebesumoto Naomi Hama
6 Drive Knight Masamitsu Sakai Taichi Nagamori
7 Montsaint Fier Keisuke Matsugi Kensuke Hayashi
8 Kurino Fujin Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
9 Crown Classic Tetsuya Nagasei I Kurakane
10 Bank Shot Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda