Saga 2022-07-30 07:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Blanc Monstre Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu
2 S C Zorro Hiroshi Nakano Yukihito Nagata
3 King Of Chess Toshiaki Muto Jyoji Komatsu
4 Kashino Lucida Mitsunori Koga Shinsuke Ishikawa
5 Heart Link Mitsunori Koga Jun Tanaka
6 Makalapua Takayoshi Kawada Toru Takeyoshi
7 Gran Portliness Shizuo Oshima Kamo Hisho
8 Mikki Win Takayoshi Kawada Ryuichiro Kuratomi