Kochi 2022-07-30 10:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Shinko Machan Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
2 Ryuno Bossa Nova Teruyuki Kunisawa Yuta Goma
3 Kanaderu Star Yuma Kawano I Kurakane
4 Seton Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa
5 Monstrum Yuji Uchikoshi Koichiro Senoo
6 Brave Call Mamoru Tanaka Kensuke Hayashi
7 Meteor Swarm Masamitsu Sakai Hideya Sahara
8 Eneru Musashi Yoichi Miyaji Taichi Nagamori