Kochi 2022-07-30 11:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Peisha Clere S Beppu I Kurakane
2 Scorpius Masamitsu Sakai Takuya Okamura
3 Iron Blue Tatsuya Nakanishi Hideya Sahara
4 Jagdbomber Yuji Uchikoshi Koichiro Senoo
5 Haruno Impact Yoichi Miyaji Yuta Goma
6 A Shin Vision Mamoru Tanaka Seiya Tatara
7 Thrilla In Manila Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
8 South American Teruyuki Kunisawa Masayoshi Yamasaki
9 Satono Glitter Masamitsu Sakai Taichi Nagamori