Saga 2022-07-30 06:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Igalima Miyoshi Higashi Takanori Yoshimoto
2 Sun Mckinney Hirofumi Ishikawa Leo Nakayama
3 Survival Trick Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu
4 Sammaru Marine Toru Yamada Yoshiki Yamada
5 Satono Bonds Takayoshi Kawada Ryuichiro Kuratomi
6 Gempachi Kirara Tadayoshi Ikeda Omi Daiki
7 Kooza Moriyuki Yorimoto Yukihito Nagata
8 Love Of Nature Ryuma Kanagawa Takuto Demizu
9 Freesia Tesoro Shinichi Higashi Hiroki Yamashita