Kochi 2022-07-30 07:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Goud Berg Joji Tanaka Yuta Goma
2 S C Current Dai Muneishi Junya Ishimoto
3 Black Jade Masamitsu Sakai Takuya Okamura
4 Vitalize S Beppu Kensuke Hayashi
5 Vargas Shinji Kudo Seiya Tatara
6 Excalibur Tatsuya Nakanishi Ryotaro Oka
7 Grand Mjuk Masamitsu Sakai Taichi Nagamori
8 Blue Hope Dai Muneishi Yudai Tsukamoto
9 Bamboo Prin Yoichi Miyaji Minoru Miyagawa
10 Maemuki Tadayoshi Hosokawa Seishiro Osawa
11 Land Ryu O Tomoharu Ebesumoto Masashi Ueda