NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Kolman YOSHINAGA OHASHI Daimyo Otshata SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27
2 Thestar Of Chigusa MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27
3 3 Yusei Luminous MASAHARU FUJITA Kodai Asano SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27
4 2 Ayu MASAYOSHI GOTO Mikio Fujiwara SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27
5 Kurino Kiss Mint KATSUYOSHI ITO Nagae Keigo SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27
6 Noble YOSHINAGA OHASHI Shin Higashikawa SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27
7 1 Aile Richelieu YUYA GOTO Makoto Okabe SP
11/20 13:26
-
11/21 03:27